OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

v obchodnej spoločnosti Slovamed s.r.o.


Vážený kupujúci,

za účelom vybavenia Vašej objednávky potrebujeme informácie o Vašich osobných údajoch, pričom tieto chránime a spracúvame v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ“).

1. Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť: Slovamed s.r.o., sídlo: Malá 543/7, 931 01 Šamorín, IČO: 46 829 954, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 30080/T, DIČ: 2023605573, IČ DPH: SK2023605573, zastúpená: Michael Hauser, konateľ (ďalej len „Spoločnosť").

2. Keď navštívite našu internetovú stránku, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy. Spoločnosť sa nezaoberá aktívnym získavaním osobných údajov osôb, ktoré navštívia jej internetovú stránku. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, pri objednávke tovaru a na realizáciu zmluvy.

3. V niektorých prípadoch je potrebné, aby ste uviedli Vaše osobné údaje, a to z dôvodu, aby sme vás mohli v prípade potreby kontaktovať za účelom vybavenia Vašej objednávky. Pri zasielaní objednávky tovaru je nutné, aby ste uviedli Vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Iba takýmto spôsobom môžeme objednávku spracovať a informovať Vás o priebehu jej vybavovania.

4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak by ste sa rozhodli, že nám neposkytnete osobné údaje, ktoré žiadame uviesť na našej internetovej stránke, Vaše rozhodnutie nebude mať pre Vás žiadne dôsledky. V takom prípade Vás však upozorňujeme, že Vám prostredníctvom tejto internetovej stránky nebude možné zaslať určité informácie a tovar.

5. V prípade, ak sa rozhodnete, že nám svoje osobnú údaje poskytnete, odoslaním objednávky prejavíte súhlas v zmysle ust. § 11 ZOOÚ s tým, aby Spoločnosť spracovala a uschovávala Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to na nasledovné účely: uzatvorenie kúpnej zmluvy, fakturačné účely, dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe, evidencia kupujúcich na administratívne účely, evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii, odmeňovanie vernosti zákazníkov, marketingové aktivity, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Tento súhlas platí počas celej doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov.

6. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

7. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.

8. Prosím, zoberte na vedomie, že ako Kupujúci, ktorý poskytol osobné údaje našej Spoločnosti, ste oprávnený postupovať podľa ust. § 28 ZOOÚ, a teda môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním odvolania súhlasu na adresu: Slovamed s.r.o., Malá 543/7, 931 01 Šamorín alebo na emailovú adresu: [email protected].

9. Spoločnosť je oprávnená poskytnúť Vaše osobné údaje nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky osobe zabezpečujúcej prepravu tovaru. Spoločnosť je oprávnená poskytnúť Vaše osobné údaje sprostredkovateľovi v súlade s ust. § 8 ZOOÚ.

10. Spoločnosť nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

11. Spoločnosť nezverejňuje osobné údaje svojich zákazníkov.

12. Spoločnosť nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

13. Do informačného systému možno poskytnúť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

14. Internetová stránka Spoločnosti môže v záujme návštevníkov obsahovať aj hypertextové odkazy na iné servery s užitočnými informáciami. Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných serveroch platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii osobných údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok.

Využitie súborov cookie

1. Tento webový server využíva súbory cookie, aby stránky prispôsobil Vašim potrebám. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na váš pevný disk. Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Náš server môže napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý vám zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy niektorého z našich webových serverov. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.

2. Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby súbory cookie buď prijímal alebo odmietal. Ak sa rozhodnete ich odmietať, nebudete môcť dobre využiť interaktívne prvky, ktoré naše stránky obsahujú.

Poučenie o právach dotknutej osoby v zmysle ust. § 28 ZOOÚ (t.j. poučenie o právach Kupujúceho, ktorý poskytol osobné údaje):

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,


c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.


01.01.2014
Slovamed s.r.o.