Záruka a vrátenie tovaru

Záruka, zodpovednosť za vady Tovaru a reklamácia Tovaru
1. Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom. Záručná doba je u všetkých Tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia Tovaru, pokiaľ pri danom Tovare nie je uvedené inak alebo pokiaľ pri Tovare neexistuje kratšia doba spotreby.
2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Tovaru a vady Tovaru spôsobené vadou materiálu. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov (tzv. vyššia moc).
3. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho - spotrebiteľa a ak vznikla vada alebo poškodenie:
a) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,
b) ak doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov,
c) ak vada vznikla bežným opotrebením.
4. Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu, a to v súlade s podmienkami uvedenými nižšie v tomto článku V.
5. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne na Tovare vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci – spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci - spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci - spotrebiteľ i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, Tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom Tovare.
6. Reklamáciu môže Kupujúci - spotrebiteľ uplatniť odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s vyplneným reklamačným protokolom nachádzajúcim sa v sekcii „REKLAMAČNÝ PROTOKOL“ na Internetovej stránke Predávajúceho www.slovamed.sk (ďalej len „Reklamačný protokol“) na poštovú adresu Predávajúceho: Slovamed s.r.o., sídlo: Malá 543/7, 931 01 Šamorín.
7. Reklamácia Tovaru je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia reklamovaného Tovaru spolu s Reklamačným protokolom Predávajúcemu v zmysle čl. V. bod 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
8. Poverený pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
9. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie Kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré doručí Kupujúcemu - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, a to vo forme e - mailu.
10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného Tovaru,
b) výmenou Tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny Tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.
11. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania všetkých nasledujúcich skutočností:
a) že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Kupujúci – spotrebiteľ doklad o kúpe Tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov Kupujúci – spotrebiteľ predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, druh Tovaru, pečiatka a podpis Predávajúceho, a
b) že Kupujúci – spotrebiteľ kúpil Tovar od Predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom Kupujúci – spotrebiteľ predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného Tovaru od Predávajúceho, a
c) že je Tovar vadný, za týmto účelom Kupujúci – spotrebiteľ predloží vadný Tovar Predávajúcemu v súlade s ustanoveniami čl. V bod 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
12. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok uvedených v čl. V bod 11 týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne splnená, nebude reklamácia Tovaru uznaná ako oprávnená.
13. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci – spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
14. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu - spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.